GRANT Journal

European Grant Projects | Results | Research & Development | SCIENCE

GRANT Journal | Peer-Reviewed Scientific Journal

CZ   English

Vědecký časopis

Vědecký časopis GRANT journal nabízí prostor pro prezentaci výsledků základního i aplikovaného výzkumu podpořeného veřejnými granty a dotacemi. Jsou přijímány texty domácích i zahraničních autorů, a to v českém, slovenském, polském a anglickém jazyce. Vědecký časopis zveřejňuje veškeré odborné texty a studie, u nichž autoři uvádí kódová označení a názvy grantů, za jejichž přispění byly příspěvky a s ním související výsledky publikovány.

GRANT journal otvírá prostor pro zveřejňování výsledků studií a projektů podpořených veřejnými granty a dotacemi. Jsou přijímány k publikování texty respektující klasifikace oborů CEP & CEZ & RIV. Periodikum má charakter recenzovaného časopisu. Časopis je vydáván v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon). 

GRANT journal
GRANT journal
GRANT journal
GRANT journal
  • zveřejněte výsledky své vědecké práce
  • zajistěte publicitu svému projektu podpořeného granty
  • publikujte výzkumné zprávy
  • sdílejte průběžné výstupy své činnosti

 

Do journalu mohou autoři (jednotlivci i vědecké týmy) předkládat odborné texty, výzkumné zprávy, průběžné výstupy apod.

Pokyny pro zaslání příspěvků jsou k dispozici  zde   
 

  Stránky archivovány Národní knihovnou České republiky.
Certifikát zde.


Jaké soutěže GA ČR letos vypíše?

Jako každý rok GA ČR letos vypíše soutěž Standardní projekty určenou pro všechny badatele a badatelky. Dále pak mezinárodní výzvy, do kterých budou moci podávat společné projekty řešitelé přinejmenším ze dvou států, a soutěže pro začínající vědce JUNIOR STAR a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Roční pauzu naopak bude mít soutěž EXPRO, která bude znovu vypsána v roce 2024. Soutěže budou vypsány přibližně v polovině února – vzhledem k tomu, že v zadávacích dokumentacích bude docházet jen k drobným změnám, mohou vědci a vědkyně své výzkumné projekty začít promýšlet již nyní.

Více zde: https://gacr.cz/jake-souteze-ga-cr-letos-vypise/

Zdroj: www.gacr.czEUROPEAN RESEARCH COUNCIL
 
 

Evropská výzkumná rada

Jedním z předních subjektů financování kvalitního výzkumu v Evropské unii je Evropská výzkumná rada (European Research Council, ERC). Rada byla zřízena Evropskou komisí v roce 2007 jako reakce na 7. rámcový program EU pro výzkum. Na rozdíl od klasických projektů spolupráce 7. rámcového programu však ERC podporuje individuální řešitele a jejich výzkumné týmy. Oborově není podpora nijak vyhraněna, kdy hlavním cílem je posílení excelentního výzkumu v celoevropském měřítku! Dílčí cíle se orientují na udržení talentů v Evropě a jejich další rozvoj.
 
 

Granty ERC

Granty udělované Evropskou výzkumnou radou jsou určeny kvalitním výzkumným pracovníkům, kteří prosazují unikátní či novou myšlenku ovlivňující daný obor jako celek. Podpora je udělována těm výzkumným pracovníkům, kteří realizují výzkum v členských státech EU bez ohledu na státní příslušnost či věk. Hlavní řešitel předkládá návrh projektu, a to po dohodě se svoji hostitelskou institucí, která se zavazuje, že umožní řešiteli pracovat samostatně na výzkumném projektu s odpovídajícími podmínkami pro úspěšnou realizaci.
 
         
 

Žádost o grant

Podat návrh ERC projektu je možné pouze do otevřené výzvy, a to prostřednictvím elektronické aplikace, systému EPSS (Electronic Proposal Submission Service, https://www.epss-fp7.org/epss/). Výzvy jsou spolu s daty uzávěrek a příslušnými návody pro žadatele publikovány jak na webových stránkách ERC, tak na stránkách CORDIS.
  ERC  
The New Issue of GRANT journal

  • Aktuální číslo GRANT journalu je k dispozici zde.


Národní technická knihovna v Praze přidělila GRANT journalu mezinárodní standardní číslo seriálové publikace:

  • ISSN 1805-062X (CD verze) 
  • ISSN 1805-0638 (online)
Aktuálně

Grantová agentura České republiky (GA ČR) se aktivně podílí na podpoře otevřené vědy (Open Science) s cílem zvýšení transparentnosti a přístupnosti výsledků vědeckého výzkumu jí podpořených projektů. Náklady spojené s principy otevřené vědy je možné hradit z rozpočtu uděleného grantu. více
 

Nové číslo
Grant Journal ISSN 1805-062X (CD-ROM)
Grant Journal ISSN 1805-0638 (Online)
 

 

© 2012 GRANT journal. All Rights Reserved.
Use of this website signifies your agreement to the Terms of Use and Online Privacy Policy.